Vidaus tvarkos taisyklės

Automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelė

UAB ,, Degetas“ Partizanų g. 63F, Kaunas

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO PARKAVIMO KLIENTAMS

 • Prieš naudojimąsi automobilių stovėjimo ir parkavimo aikštele, Klientas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
 • Tuo atveju, jei Klientas, turėdamas galimybę susipažinti ir/arba susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, toliau naudojosi įmonės paslaugomis, laikoma, jog Klientas: Patvirtino, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 • Įsipareigoja naudotis stovėjimo ir parkavimo vieta šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 • Transporto priemones leidžiama statyti tik Klientui paskirtoje vietoje ir tik šioje, Partizanų g. 63 F, Kaunas, aikštelėje, kurioje transporto priemonei yra išduotas leidimas. Taisyklės yra skelbiamos internetinėje svetainėje www.parking24.lt
 • Transporto priemonės turi būti statomos tik priskirtoje bei nurodytoje stovėjimo vietoje (ar vietose).
 • Automobilių stovėjimas parkavimo aikštelėje yra mokamas.
 • Į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiuoti ir iš jos išvažiuoti gali tik Klientas ( vairuotojas ) turintis tam skirtą ir išduotą automobiliui leidimą. Pašaliniams asmenims, be aikštelės darbuotojo leidimo, į aikštelę įvažiuoti ar įeiti draudžiama.
 • Automobilių stovėjimas skirstomas į dvi rūšis:
 • Trumpalaikis stovėjimas > 1 para (24 val.) < 1mėn. ir ilgalaikis stovėjimas > 1mėn. ir daugiau.
 • Klientai norintys naudotis trumpalaikiu stovėjimu, moka už automobilio stovėjimą paros tarifu vadovaujantis naujausiu Kainininku.
 • Trumpalaikis stovėjimas: transporto priemonė įrašoma į trumpalaikių transporto priemonių registracijos žurnalą/sąrašą. Už automobilio stovėjimą mokama tik grynaisiais pinigais.
 • Trumpalaikių transporto priemonių stovėjimo/parkavimo laikas parai skaičiuojamas ne daugiau kaip 24 valandoms nepertraukiamo stovėjimo. Išvažiavus ir grįžus į aikštelę Klientui reikia mokėti iš naujo jei pasibaigė leidimo stovėti/parkuotis galiojimo laikas.
 • Ilgalaikis stovėjimas ir jo įkainiai galimi tik užpildžius mūsų įmonės parengtą nustatytos formos lentelę leidimui gauti, bei sumokėjus mokestį už einamąjį  mėnesį.
 • Už ilgalaikį stovėjimą galima atsiskaityti vietoje grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu. Už trumpalaikį stovėjimą parkavimo aikštelėje galima atsiskaityti vietoje tik grynaisiais pinigais.
 • Ilgalaikiai Klientai nesumokėję (nustatytu laiku) už einamą mėnesį yra priskiriami į trumpalaikių Klientų sąrašą, kuriems bus skaičiuojamas paros parkavimo tarifas, vadovaujantis naujausiu Kainininku.
 • Pildant ilgalaikio stovėjimo lentelę leidimui gauti būtina pateikti : teisingus ir atitinkančius realybę asmens/įmonės duomenis, transporto priemonės registracijos liudijimą kuriame matytųsi transporto priemonės kategorija, Kliento telefono numerį, elektroninį paštą, gyvenamosios vietos adresą bei esant pakeitimams apie tai būtina informuoti UAB ,, Degetas“ budintį darbuotoją.
 • Už ilgalaikį transporto priemonių stovėjimą mokestis mokamas už einamąjį  mėnesį.
 • Ilgalaikio transporto priemonių stovėjimo leidimas galioja 1 (vieną) mėnesį nuo pirmos mokėjimo dienos.
 • Klientui yra išduodamas stovėjimo leidimas (kortelė) kurioje nurodyta transporto priemonės stovėjimo vieta, automobilio markė, Valst. Nr.
 • Klientas privalo automobilį  statyti tiesiai, nepažeidžiant jam skirtų išmatavimų.
 • Trumpalaikiai Klientai neturintys ilgalaikių stovėjimo leidimų, savo transporto priemones stato į trumpalaikiam stovėjimui priskirtas vietas, į kurią nurodė aikštelėje dirbantis budintis darbuotojas.
 • Klientams draudžiama užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilio stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.
 • Reikalui esant, aikštelės administracija įspėjusi Klientą prieš 5 kalendorines dienas, turi teisę vienašališkai pakeisti transporto priemonės stovėjimo vietą.
 • Automobilių stovėjimo aikštelėje Klientams privaloma laikytis priešgaisrinių reikalavimų.
 • Priskirtoje stovėjimo vietoje galima laikyti tik transporto priemonę (padangos, asmeniniai daiktai ar jų dalys nėra transporto priemonė).
 • Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti transporto priemones, atlikti perkrovimo darbus ir panašiai.
 • Draudžiama gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjimo vietų numeraciją, apsaugos sistemą, vaizdo stebėjimo kameras, gadinti tvorą ir asfalto dangą, taip pat įvažiavimo vartų į automobilių stovėjimo aikštelę uždarymo-atidarymo sistemą ir kitą automobilių stovėjimo aikštelėje esančią įrangą, prietaisus.
 • Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 • Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje rūkyti, šiukšlinti, vartoti alkoholinius gėrimus, triukšmauti.
 • Pastebėjus automobilių stovėjimo aikštelėje vagystės ar vandalizmo atvejus, nedelsiant apie tai pranešti aikštelės darbuotojui.
 • Klientas privalo automobilių stovėjimo aikštelėje laikytis saugaus greičio bei kelių eismo taisyklių reikalavimų. Aikštelės administracija neatsako už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius aikštelės teritorijoje. Jei yra padarytas autoįvykis, Klientas privalo informuoti aikštelės budintį darbuotoją bei pranešti policijai.
 • Klientas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą automobilių stovėjimo aikštelei.
 • Visi ilgalaikiai ir trumpalaikiai Klientai, pasibaigus parkavimo terminui, privalo atlaisvinti jiems skirtą stovėjimo vietą aikštelėje, arba pratęsti parkavimo terminą ir sumokėti už paslaugas. Jei Klientas išvyksta ilgesniam laikui ar išvyksta iš šalies, atsidūrė sunkioje, ekstremalioje situacijoje arba ilgą laiką sirgo liga, dėl kurios negali judėti bei atvykti į aikštelę, kuo skubiau privalo apie tai informuoti aikštelės personalą. Nepranešus arba neatsiskaitant už suteiktas paslaugas daugiau nei 18 mėnesių, UAB „ DEGETAS“ paliekamos teisės utilizuoti kaip nenaudojamą, bešeimininkę transporto priemonę išvežant ją iš automobilių parkavimo aikštelės.
 • UAB „ DEGETAS“ neatsako už Kliento transporto priemonėje ir joje esančius daiktus, dokumentus, garso ar vaizdo įrangą, taip pat už išorines dalis (ratų apsaugas, antenas, veidrodėlius ir kt.), taip pat už autoįvykį jos teritorijoje, už automobilio praradimą ir dėl 3-čiųjų asmenų veiklos, taip pat už automobilio sugadinimą gaisro atveju, neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtinių jėgų, ar nelaimingo atsitikimo, taip pat dėl paukščių ar graužikų padarytos žalos.
 • Klientas įvažiuodamas į aikštelę sutinka su visomis automobilių stovėjimo aikštelės tvarkos taisyklėmis.
 • Taisyklės yra skelbiamos internetinėje svetainėje www.parking24.lt bei iškabintos prie įėjimo į aikštelės teritoriją: Partizanų g. 63 F, Kaunas.
 • UAB „ DEGETAS“ turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas, neįspėjusi apie tai Klientų.